ورود به حساب کاربری

ایمیل *
کلمه عبور *

ثبت نام

ایمیل (نام کاربری) *  
تکرار کلمه عبور *    
کلمه عبور *  
کد را وارد نمایید *
با عمده قوانین موافقت می گردد. دریافت ایمیل های مرتبط با عضویت و خدمات وکسپیم

  تحلیل آماری بدون واسطه

  سجاد سفری

  کد کالا 36113
  آدرس ایران , تهران
  حداقل درخواستی 0 گرم
  قیمت
  254 بار

  انجام خدمات
  • تعیین اندازه (حجم) نمونه
  • تحلیل آماری با SPSS(اس پی اس اس)
  • تحلیل آماری با Minitab(مینی تب)
  • تحلیل آماری با AMOS(آموس)
  • تحلیل آماری با LISREL (لیزرل)
  • تحلیل آماری با EVIEWS (ایویوز)
  • تحلیل آماری با PLS (پی ال اس)
  • تحلیل آماری با Expert Choice (اکسپرت چویس)
  • تحلیل آماری با Super Decisions (سوپر دیسیژن)
  • تحلیل آماری با R (آر)
  • مدل سازی حداقل مربعات جزئی با Smart-PLS
  • تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ
  • تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها
  • تحلیل همبستگی
  • ضریب همبستگی اسپیرمن
  • ضریب همبستگی پیرسون
  • تحلیل رگرسیون ساده
  • تحلیل رگرسیون چندگانه
  • تحلیل رگرسیون لوجستیک
  • تحلیل عاملی تائیدی
  • تحلیل عاملی اکتشافی
  • تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های LISREL
  • تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های Amos
  • آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها یک جامعه
  • آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها دو جامعه
  • آزمون‌های فرض مقایسه زوجی
  • آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف-اسمیرنوف)
  • آزمون استقلال و همگونی متغیرها
  • آزمون های ناپارامتریک (آزمون علامت، ویلکاکسون، کروسکال والیس، فریدمن، یومن ویتنی،کای دو)
  • آزمون های تعقیبی شفه و LSD
  • تحلیل توصیفی داده‌ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، میانه، مد، چندک‌ها)

  سجاد سفری

  تحلیل آماری بدون واسطه

  ایران
  موضوع  *
  متن  *
  فایل پیوست
  درخواست  *

  All Rights Reserved Wexpim.com ©2017

  Development By Zeus